Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

До Дня Конституції України. Перегляд наукової літератури «Шлях Конституції України»

24 Червня, 2024

28 червня Україна відзначає державне свято з нагоди ухвалення нашого головного закону – День Конституції України.

Конституційний процес у нашій країні розпочався ще декілька століть тому. Так, відому Конституцію українського гетьмана Пилипа Орлика опубліковано ще на початку XVIII століття . На думку істориків, вона стала однією з перших європейських конституцій нового часу. Однак чинності так і не набула. Конституція України 1996 року з’явилася не на порожньому місці, в неї були достойні попередники: Конституція Пилипа Орлика – 1710 рік, Конституція Української Народної Республіки — 29 квітня 1918 року, Мала конституція ЗУНР – 13 листопада 1918 року, Тимчасова Конституція Карпатської України – 15 березня 1939 року.

Історія ж сучасної української Конституції розпочалася в ніч на 28 червня 1996 року. Тоді, після майже доби безперервної роботи, Верховна Рада України ухвалила та ввела в дію основний закон нашої держави. Прийняття Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, стало важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина, сприяло становленню України як самостійної та незалежної держави й повноправного суб’єкта міжнародних правових відносин.

28-му річницю Конституції країна відзначає на третьому році повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації і на одинадцятому році російсько-української війни, через яку під загрозу ставиться не лише суверенітет та територіальна цілісність нашої держави, а й саме існування держави Україна та українського народу. Але Україна боронить від ворога ключові постулати своєї Конституції, а наші Збройні Сили протистоять російським окупантам, захищають суверенітет, територіальну цілісність та недоторканість нашої Батьківщини. Україна переможе і буде вільною, а також успішною демократичною державою.


Конституція України. Науково-практичний коментар / В.М. Тертишник; Нац. акад. прав. наук України. – 2-те вид., перероб. і доповн. – Київ: Алерта, 2023. -464 с.

Науково-практичний коментар Конституції України підготовлено на основі сучасних досягнень юриспруденції, новітніх державно-правових доктрин з урахуванням практики Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини, багаторічного досвіду застосування Конституції України. До складу авторського колективу ввійщли провідні вітчизняні науковці, академіки та члени-кореспонденти Національної академії правових наук України, народні депутати України, керівники центральних органів влади.


Конституція України: стан перспективи та механізми реалізації: матеріали Всеукр. науково-практичної конференції (Київ, 27 червня 2023 р.) / Національна академія наук України; Київський університет права. Вінниця, ТОВ «Твори», 2023. – 348 с.

У книзі зібрані матеріали Всеукраїнської науклвл-практичної конференції «Конституція України: стан перспективи та механізми реалізації», у якиї розглядаються основні правові проблеми та наукові підходи до вирішення правових колізій в національному законодавстві, аналізується запровадження міжнародного досвіду в національне законодавство, висвітлюються виклики для правової галузі в цілому та окремих її сфер під час воєнного стану в Україні та визначаються перспективи розвитку українського законодавства та правової системи України.


Мала енциклопедія конституційного права / Національна академія наук України; Київський університет права; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького. – К.: Кондор, 2012. – 462 с.

В енциклопедичному виданні наведені статті, які висвітлюють концептуальні конституційні явища і процеси з урахуванням здобутків зарубіжної і вітчизняної доктрини конституціоналізму, відповідної політико-правової практики та матеріалів конституційної юриспруденції і міжнародних судів у галузі конституційного права.


Ющик О.І., Бошицький Ю.Л., Риндюк В.І. Конституційні основи розвитку законодавства України: навч. посібник / Національна академія наук України; Київський університет права. Київ: Юридична думка, 2015.- 156 с.

Навчальний посібник з конституційних основ розвитку законодавства України освітлює роль Конституції, яка визначає вихідні принципи функціонування суспільства і держави та є нормативною основою побудови і розвитку системи законодавства України та її окремих галузей. В посібнику розглядаються актуальні теоретичні та практичні питання розвитку та вдосконалення національного законодавства.


Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність. 2-ге вид., змінене і доп./упоряд. І.О. Кресіна, відп. ред. Ю.С. Шемшученко. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – 310 с. (До 10-річчя Конституції України).

У збірнику в хронологічному порядку вміщені тексти чинної Конституції України та усіх українських конституцій та найважливіших конституційних актів: Пакти і конституції законів та вольностей Війська Запорозького 1710 р. (Конституція Пилипа Орлика), проєкти Конституції Слов’янських Сполучених Штатів, розроблених членами Кирило-Мефодіївського братства (1846-1847 рр.), проєкт конституційної реформи М. Драгоманова, проєкти професора С. Дністрянського, харківського адвоката М. Міхновського, ґрунтовний проєкт конституційної перебудови Російської імперії М. Грушевського.

Бурхливе ХХ століття виявилось щедрим на акти конституційного характеру для України: чотири Універсали Української Центральної Ради, Статут про державний устрій, права і вольності УНР (Конституція УНР 1918 року), Конституції УСРР 1919 та і 1929 років, конституції УРСР 1937 та 1978 рр., Декларація про державний суверенітет України (1990 р.), Конституційний Договір між Верховною Радою та України Та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції тощо.

Прийнята у 1996 році і нині чинна Конституція України закріпила політико-правовий статус України як суверенної, демократичної, соціальної, правової держави.


Джерела конституційного права України: монографія/відп. ред. Ю.С. Шемшученко, О.І. Ющик та ін.; Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. К.: Наукова думка, 2010. -710 с.

У монографії досліджуються теоретичні основи визначення джерел конституційного права з урахуванням положень загальної теорії держави і права та специфіки цієї галузі права, наведена порівняльно-правова характеристика джерел конституційного права України та зарубіжних країн. Висвітлюються питання вдосконалення всії цих джерел, зокрема, питання юридичної техніки їх вироблення.


«Пакти і Конституції» української козацької держави: до 300-річчя укладення / відп. ред. В.А. Смолій; упоряд. М. Трофимчук, Т. Чухліб; Ін-т історії України, Нац. б-ка ім В.І. Вернадського, Центр. держ. істор. архів, м. Київ. — Львів : Світ, 2011. — 440 с.: факсимілє.

У виданні відтворено тексти оригіналу староукраїнською мовою та відомих на сьогодні списків «Пактів і Конституцій законів і вольностей Війська Запорозького», укладених 1710 р. під Бендерами між обраним на гетьманську булаву Пилипом Орликом, з одного боку, та генеральною старшиною і козацтвом — з іншого; наведено їх переклади українською, англійською, німецькою, російською та французькою мовами.

Публікація цієї визначної пам’ятки вітчизняної політико-правової думки раннього нового часу супроводжується археографічною передмовою, лінгвістичним аналізом, науковим коментарем, а також факсимільним відтворенням спеціального дослідження видатного історика та правознавця академіка Миколи Василенка (1929), у якому міститься ґрунтовний історико-юридичний аналіз джерела.

 


Прес-Центр КУП НАНУ