Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Освітні програми

Освітня програма 081 “Право” перший (бакалаврський) рівень

Освітньо-професійна програма Право підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 Право, спеціальності 081 Право розроблена відповідно до стандарту вищої освіти зі спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2022 року, № 644, робочою групою ОП у складі групи забезпечення спеціальності 081 Право Київського університету права Національної академії наук України.

Освітня програма для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні зі спеціальності 081 Право містить обсяг кредитів ECTS, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; форм атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; перелік нормативних документів на яких базується освітня програма.