Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Кафедра загальнотеоретичних правових та гуманітарних дисциплін

25 Жовтня, 2022

Кафедра загальнотеоретичних правових та гуманітарних дисциплін

      Загальна інформація про кафедру:

     Кафедра загальнотеоретичних правових
дисциплін створена наказом ректора, академіком НАН України Ю.С. Шемшученко за №
40-к від 30 травня 2002 року.

Кафедру загальнотеоретичних
правових та гуманітарних дисциплін створено шляхом обʼєднання кафедри
загальнотеоретичних правових дисциплін з кафедрою гуманітарних дисциплін у 2022
році.

     Головним напрямком діяльності кафедри є
підготовка фахівців з права, які б відповідали високим стандартам сучасної
європейської та вітчизняної правової науки і практики. Навчальна програма є
продуктом тісної співпраці Київського університету права з Інститутом держави і
права ім. В.М. Корецького НАН України, потужний науковий потенціал якого
дозволив залучити до викладання безпрецедентну кількість фахівців найвищої
кваліфікації. Програма пропонує студентам понад
24 лекційних курси, які читають
провідні фахівці України з даної проблематики, в т.ч. академіки, доктори та кандидати
юридичних наук. Безпосереднє поєднання академічної науки з сучасною вищою
освітою гарантує високий рівень знань майбутніх фахівців у сфері юриспруденції.

     Основними завданнями кафедри
є: 

     Забезпечення набуття студентами
теоретичних та практичних знань, необхідних для пізнання й опанування
юридичних  дисциплін; здійснення
правового виховання студентів через предмети, які викладаються на кафедрі;
формування у студентів правової культури, вмінь та навичок науково-дослідної
роботи;  організація та проведення
ознайомчої  практики студентів.

    Кафедра успішно здійснює навчальний процес
і розробляє наукові проблеми, займається комплексним залученням студентів до
науково-дослідної роботи.

Наукова та навально-методична робота кафедри:

Ткачук Віктор Євгенович, завідувач кафедри загальнотеоретичних правових та гуманітарних дисциплін:

1. Кримінологічна характеристика
осіб, які засуджені до покарань, що не пов’язані з позбавленням волі : монографія / В. В. Коваленко, О. М.
Джужа, О. Г. Колб, В. П. Захаров, В. Є. Ткачук; за заг. ред. В. В. Коваленка. –
К.: НАВС, 2012. – 264 с.

2. Кримінально-виконавче право
України [У схемах та таблицях]: Навч.
посібник
(Рекомендовано до друку
Вченою радою Тернопільського національного економічного університету, протокол №1
від 27 вересня 2015 року
)  / За заг.
ред. проф. В.І.Олефіра та проф. О.Г.Колба. / [Олефір В.І., Колб О.Г.,
Рогатинська Н.З., Ткачук В.Є., Банах С.В.]. – Київ, 2016. – 264 с.

3. Корткочасні виїзди засуджених
до позбавлення волі за межі колоній : навч.
посіб
(Рекомендовано міністерством
освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних
закладів. Лист № 1/11-15635 від 09.12.2016 р.
) / [О. Г. Колб,
І. С. Яковець, В. Є. Ткачук та ін.] ; за заг. ред. д. ю.
н., професора О. Г. Колба. – К.: ТОВ „Кондор-Видавництво”, 2017. –
190 с.

4. Запобіжна діяльність
прокуратури у сфері боротьби зі злочинами: теорія і практика : навч. посібник. (Рекомендовано міністерством освіти і науки України як навчальний
посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 1/11-5225 від
29.05.2017 р.) /
За заг. ред. д.ю.н., професора О. М. Джужи. –
К.: Видавничий дім „Кондор”. 2017. – 250 с.

5. Релігійні організації як учасники кримінально-виконавчої діяльності: навчальний посібник (Рекомендовано до друку вченою радою
Інституту кримінально-виконавчої служби (протокол від
13.03.2019 р) / За
заг. ред. В. Л. Ортинського. Луцьк: ПрАТ „Волинська обласна
друкарня”, 2019. 232 с.

6. Кельман М.С., Ткачук В.Є. Право і соціальні цінності як засторога
боротьби зі злом / Правова позиція (правонаступник наукового журналу„Вісник
Академії митної служби України. Серія: Право”). №1(34). 2022. (фахове видання). С. 68-74.

7. Боровик А.В., Ткачук В.Є. Національна поліція як субʼєкт запобігання
домашній злочинності / Юридичний науковий електронний журнал. № 2. 2022. (фахове видання). С. 174-178.

8. Богатирьов І.Г., Ткачук В.Є. Методологічний інструментарій дослідження
пенітенціарної злочинності вченими наукової школи «Інтелект» / Юридичний
науковий електронний журнал. № 3. 2022. (фахове
видання).
С.268-271.

9. Кельман М.С., Ткачук В.Є. Про деякі питання історії розвитку
парламентаризму в Україні / Науковий юридичний журнал „Правові новели”. №16.
2022. (фахове видання). С. 94-104.

10. Ткачук В.Є. Кримінальне покарання та його мета: біблійний аспект /
Часопис Київського університету права. №1. 2022. (фахове видання). С. 204-208.

11. Автор та співавтор двох
пропозицій внесення змін до кримінального, кримінально-процесуального та
кримінально-виконавчого законодавства України (Лист Комітету з питань
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України від
19.01.2011 року за № 04-19 / 14-67 та Лист Комітету з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України від 09.10.2014
року за № 04-20 / 12-2226).

12. Член робочої групи з розробки
Методичних рекомендацій щодо оформлення установчих документів закладів фахової
передвищої освіти при Директораті вищої освіти і освіти дорослих МОН України
(2019 рік) / Наказ МОН України від 10.10.19 р. за № 1283.  

13. Відомості про підвищення
кваліфікації:
Університет Марії Кюрі Складовської (Польща) UMCS
(Poland). Факультет Права та адміністрації. Строк підвищення кваліфікації
(стажування) з 20.11.2020 року по 20.02.2021 рік / 180 год.

Українець Стефанія Ярославівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри
загальнотеоретичних правових та гуманітарних дисциплін:

1. Українець С.Я. Вихідні
підстави філософсько-правової антропології Іммануїла Канта.
XI Всеукраїнська науково[1]практична
конференція / «Актуальні проблеми правотворення і сучасній Україні» 20 квітня
2021 року.

2. Українець С.Я.Аксіологічні
підстави антропології права.
XII
Всеукраїнська науково-практична конференція
/
«Актуальні проблеми правотворення і сучасній Україні» 19 травняя 2022 року
.

3. Українець С.Я. Дієтична містика Сковороди у контексті
українського Кордоцентризму. II Всеукраїнська наукова онлайн[1]конференція
/ «Сучасні
проблеми україністики та журналістики». 26-27 травня 2022р. Рівне, 2022.

2. Alla Zaluzhna, Stefaniya
Ukrainets, Sergei Veremeichik, Svitlana Gumenyuk. THE SOUL IN THE CONTEXT OF
THE ANTHROPOCENTRIC DOMINANCE OF THE UKRAINIAN CULTURAL WORLD. Modem Science
№2. 2022. 11 p. (До друку). Web of Science.

3. Член журі II етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів М
АН України в Рівненській області (2012-2018) Секція «Літературна творчість».

4. Голова журі II етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН
України в Рівненській області (2018-2021) Секція «Літературна творчість».

5. Голова журі II етапу
Всеукраїнського конкурсу-захис/у науково-дослідницьких робіт учнів — членів
МАН України в Рівненській області (2021-2022) Секція «Літературна творчість».

6. Член редакційної колегії
збірника «Матеріали Всеукр. наук.-практ. конфер. Сучасні проблеми
гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії»
(2011-2019 p.p.).

7. Член Національної спілки
письменників України.

Грицюк Анна Романівна, старший викладач кафедри загальнотеоретичних правових та гуманітарних
дисциплін:

1. Грицюк А.Р. Внесок Г. Моски в
розвиток теорії влади та державотворення / Актуальні проблеми правотворення в
сучасній Україні: матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.
Рівне, Рівненський інститут КУП НАНУ 25 травня 2020 р.), Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС»,
2020.

2. Грицюк А.Р. Теорія «чистого
права» за Гансом Кельзеном / Актуальні проблеми правотворення в сучасній
Україні: матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Рівне,
Рівненський інститут КУП НАНУ 20 квітня 2021 року) Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2021

3. Грицюк А.Р. Інноваційні
процеси в юриспруденції та принципи права: проблемні аспекти / Актуальні
проблеми правотворення в сучасній Україні: матеріали XII Всеукраїнської
науково-практичної конференції (м. Рівне, Рівненський інститут КУП НАНУ 19
травня 2022 року) Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2022.

4. Відповідальний секретар
відбіркової комісії Рівненського інституту Київського університету права
Національної академії наук України 2018 рік, 2021 рік, 2022 рік.

Дикун Ганна Петрівна, старший викладач кафедри загальнотеоретичних правових та гуманітарних
дисциплін:

1. Дикун Г. П. Поняття
«політичний дискурс» та його особливості / Сучасні проблеми гуманітаристики:
світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: Матеріали VII
Всеукраїнської наукової конференції / Редкол. Бошицький Ю.Л., Українець С.Я. –
Рівне, 2017. – 232с.

2. Дикун Г. П. Діяльність «Союзу
українок» на Рівненщині у міжвоєнний період / Сучасні проблеми
гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії:
Матеріали VIII Всеукраїнської наукової конференції / Редкол. Бошицький Ю.Л.,
Українець С.Я. – Рівне, 2018.

3. Дикуп Г. П. «М. Драгоманов:
генеза та розвиток федералістичних поглядів» / Сучасні проблеми
гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії:
Матеріали VIII Всеукраїнської наукової конференції / Редкол. Бошицький Ю.Л.,
Українець С.Я. – Рівне, 2018.

4. Дикун Г. П. Роль звичаю в
регулюванні суспільних відносин» / Актуальні проблеми правотворення в сучасній
Україні: матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Рівне,
Рівненський інститут КУП НАННУ 25 травня 2020 р.), Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2020.

5. Дикун Г. П. Проблеми
співвідношення міжнародного і національного права / Актуальні проблеми
правотворення в сучасній Україні: матеріали X Всеукраїнської науково-практичної
конференції (м. Рівне, Рівненський інститут КУП НАННУ 20 квітня 2021 року)
Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2021.

6. Дикун Г. П. Особливості
розслідування злочинів неповнолітніх / Актуальні проблеми правотворення в
сучасній Україні: матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.
Рівне, Рівненський інститут КУП НАННУ 19 травня 2022 року) Львів :
«ГАЛИЧ-ПРЕС», 2022.

Смолій Ірина Петрівна, старший викладач кафедри загальнотеоретичних правових та гуманітарних
дисциплін:

1. Смолій І. П Англійська
юридична термінологія у законотворчих актах / Сучасні проблеми гуманітаристики:
світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: Збірник матеріалів
III Всеукраїнської наукової конференції. 5 грудня 2019 р. – Рівне: РІ КУП НАН
України, 2019. – 208-210 с.

2. Смолій І.П.
Лінгвоконцептологія юридичного тексту: проблемне поле. XI Всеукраїнська
науково-практична конференція / «Актуальні проблеми правотворення і сучасній
Україні» 20 квітня 2021 року.

3. Смолій І.П. Правова культура
особистості: методологвчні засади та вектори розвитку. XII Всеукраїнська
науково-практична конференція / «Актуальні проблеми правотворення і сучасній
Україні» 20 квітня 2021 року.

Боровець Марія Анатоліївна, старший викладач кафедри загальнотеоретичних правових та
гуманітарних дисциплін:

1. Боровець М., Гон М. Етнокатія:
витоки й сутність / Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних
досліджень ім. І,Ф.Кураса НАН України (фахове видання). Випуск 1(97). 2019.
С.294-304.

На кафедрі затверджена комплексна
кафедральна тема «Вітчизняне державотворення та правотворчі процеси:
філософські, історичні, політичні та правові аспекти».

 Працівники кафедри завжди беруть активну
участь у різного рівня наукових конференціях, регіональних і міжнародних
симпозіумах, проводять активну роботу з підготовки нових нормативних актів,
дають свої висновки і рекомендації судовим і правоохоронним органам.

     Кафедра виступає ініціатором та
організатором проведення науково-практичних конференцій для практиків,
науковців, аспірантів та студентства. Викладачі кафедри готують студентів для
участі з науковими доповідями у студентських наукових конференціях, що
проводяться як Київським університетом права, так і іншими вищими юридичними
закладами України і зарубіжжя.

     На кафедрі працюють також викладачі і
науковці центрального базового закладу Київського університету права НАН
України, а також Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Свої
знання з юридичної практики студентам Інституту передають судді, адвокати,
прокурори та фахівці-практики у галузі юриспруденції..

Дисципліни, які закріплені за кафедрою: 

1.              
Іноземна мова (за професійним спрямуванням).

2.              
Теорія держави і права.

3.              
Українська мова (за професійним спрямуванням).

4.              
Філософія.

5.              
Історія вчень про державу і право.

6.              
Історія держави і права України.

7.              
Юридична деонтологія.

8.              
Історія української і зарубіжної культури.

9.              
Логіка та критичне мислення.

10.         
Психологія.

11.         
Історія держави і права зарубіжних країн.

12.         
Конституційне право України.

13.         
Римське приватне право.

14.         
Соціологія.

15.         
Адміністративне право України.

16.         
Цивільне право України (Загальна частина).

17.         
Релігієзнавство.

18.         
Риторика та ораторське мистецтво.

19.         
Адміністративне судочинство.

20.         
Діловодство у юридичні практиці.

21.         
Цивільне право (Особлива частина).

22.         
Земельне право України.

23.         
Юридична конфліктологія.


24.         
Договори у цивільному праві.