Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

У РІ КУП НАНУ відбулася V Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії»

14 Грудня, 2015

     Вона проводиться щорічно кафедрою гуманітарних дисциплін РІ КУП НАНУ та Київським університетом права за активної підтримки ректора Юрія Ладиславовича Бошицького.
    Мета конференції  ‒ спільними зусиллями виробити стратегію розвитку гуманітарних наук в умовах чергової кризи та перебудови світу на початку третього тисячоліття, запропоновувати способи її подолання, а також означити нову тактику діяльності вищої школи, що має відповідати на виклики сьогодення й забезпечувати підготовку висококваліфікованих фахівців для ринку праці.
     Прикметно, що цього року учасниками конференції стали представники наукової еліти більш як із сорока вищих навчальних закладів України, в тому числі зі статусом національних, а також зарубіжні науковці з Франції, США та Німеччини.


     Відкрив конференцію керуючий справами РІ КУП НАНУ Володимир Леонович Якимчук,  котрий підкреслив, що інститут нині активно формує гуманітарну політику в регіоні, є учасником багатьох важливих заходів, які проводяться за участю органів влади та громадських організацій. «Коли світ розколюється, ми мусимо обʼєднуватися», ‒ зазначив доповідач.
     «Вітальне слово» ректора виголосила  доктор культурології, завідувач кафедри філософських та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету права  НАН України Олена Петрівна Кодьєва.  «Конференція відбувається в час соціальних збурень і потрясінь, в час глобальної перебудови світу, глибоких соціальних контрастів, гіпертрофованого розвитку психології споживання, девальвації багатьох життєвих цінностей, морального нігілізму. Нині доводиться констатувати  втрату традиційних цінностей та світоглядно-ідеологічних орієнтирів, відсутність єдиного ідейного простору як платформи для консолідації суспільства. Актуальною залишається проблема облаштування внутрішньоукраїнського буття згідно із засадничими європейськими Ректор акцентував увагу на актуальному освітньому менеджменті Київського університету права Національної академії наук України, що орієнтований на розширення конструктивного  академічного полілогу, втілення інноваційних підходів в освітній та педагогічній діяльності.


     На пленарному засіданні було розглянуто різнобічний зріз проблематики, що характеризує сучасні гуманітарні науки і їхні особливості в Україні. На ньому, зокрема, виступили доктор педагогічних наук, академік АН ВШ України, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Національного університету «Острозька академія» Іван Миколайович Хом’як («Соціокультурний вияв літературних норм у формуванні національно свідомої особистості»), кандидат філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник, учений секретар Комітету наукової термінології Національної академії наук України Українського мовно-інформаційного фонду НАН України Людмила Олександрівна Симоненко («Українська термінологія в соціоосвітньому і науковому просторі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)», кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавсва Національного університету водного господарства та природокористування Леся Дмитрівна Малевич («Досвід мовної політики країн ЄС і мовна ситуація в Україні»), доктор соціологічних наук, професор кафедри політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету Олеся Миколаївна Кириленко («Дослідження майбутнього: мета, напрями та проблеми методології»), доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Валентина Миколаївна Галич («Соціально-комунікативна рецепція публіцистики Віталія Бендера»), кандидат філологічних наук, доцент кафедри української словесності та культури Національного університету державної податкової служби Тетяна Миколаївна Сукаленко («Етномарковані типажі в українській літературі ХІХ ст.).    Після завершення пленарного засідання обговорення означених проблем продовжилося у секціях: «Світоглядні орієнтири сучасного соціокультурного простору, їх трансформація та вибір»; «Комунікативні стратегії  сучасної  лінгвістичної науки»; «Шляхи вдосконалення педагогічного процесу в сучасних закладах освіти».

     На думку учасників та організаторів,  конференція знайшла належний резонанс у гуманітарному просторі не тільки Рівненщини, а й усієї України і сприяла оживленню обігу наукових ідей.
   Насамкінець учасникам наукового форуму було запропоновано екскурсію закладом, яка викликала захоплення наявною матеріально-технічною базою та потужним потенціалом для професійного та духовного зростання студентів.