Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Участь представників КУП НАНУ у Четвертому національному конгресі з біоетики

29 Вересня, 2010

     
20-23 вересня 2010 р. у Києві відбувся Четвертий Національний конгрес з біоетики. Конгрес проходив під патронатом Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України та Міністерством охорони здоров’я України.

     

Головував на конгресі Президент Національної Академії наук України Б.Є. Патон. Оргкомітет Четвертого Національного конгресу з біоетики, як і попередні три конгреси (2001, 2004 та 2007 років), зокрема, складався з зачинателів вітчизняної біотичної доктрини – академіка Національної академії наук України і Національної академії медичних наук Юрія Ілліча Кундієва, к.м.н. Петра Миколайовича Вітте, к.б.н. Миколи Олексійовича Чащина. До складу організаційного та програмного комітетів Конгресу входили також інші видатні вчені сучасності, ім’я котрих добре відоме як в Україні, так і за її межами: академік НАМН України В.М. Запорожан, академік НАН України та НАМН України С.В. Комісаренко, представник в Раді Європи професор З.А. Шкіряк-Нижник, академік НАН України О.О. Созінов, академік НАН України Д.М. Гродзинський, академік НАН і АМН України Ю.П.Зозуля, академік АМН України А.М.Сердюк, академік НАН України Я.Б.Блюм, академік НАН України В.І.Грищенко, академік НАН України П.Широбоков, академік АМН і член-корр. НАН України Л.А.Пиріг, академік АМН і член-корр. НАН України І.М.Трахтенберг, член-кор. АМН України М.Р.Гжегоцький, член-кор. НАН і АМН України О.Г.Рєзніков.


     

Слід зазначити, що Четвертий Національний конгрес з біоетики відрізнявся від попередніх конгресів значно розширеним представництвом юридичної науки. Так, до складу програмного комітету Конгресу увійшов ректор Київського університету права НАН України, Заслужений юрист України професор Ю.Л. Бошицький, за підтримки якого в Україні почала втілюватися європейська концепція правової біоетичної доктрини. Під патронатом проф. Ю.Л. Бошицького в Україні було створену першу науково-дослідну лабораторію права біоетики та медичного права в рамках юридичного вищого навчального закладу і в системі НАН України. Керівником лабораторії є к.ю.н. доцент О.Ю. Кашинцева.

     

Враховуючи досвід європейських країн та США професором Ю.Л. Бошицьким було запропоновано поєднати дві правові царини, які були сформовані у ХХ столітті – право інтелектуальної власності та права людини крізь призму нової галузі юридичної науки, яка починає формуватися на початку ХХІ століття, права біоетики. Таку наукову задачу було поставлено перед НДЛ права біоетики та медичного права та сектором інтелектуальної власності КУП НАН України. О.Ю. Кашинцевою було розроблено Наукову концепцію круглого столу «Біоетичні принципи гармонізації прав людини і прав інтелектуальної власності», яка була підтримана Головою програмного комітету Конгресу академіком Ю.І. Кундієвим та вченим секретарем програмного комітету П.М. Вітте.
Безперечно, що вирішення такої складної наукової задачі було б неможливо без партнерів нашого Університету – Науково-дослідного Інституту інтелектуальної власності НАПрН України, керівництво яким здійснюється д.ю.н. професором О.П. Орлюк.

     

Вітальне слово до учасників круглого столу промовив ректор КУП НАН України, професор Ю.Л. Бошицький, в якому він зазначив, що наразі Україна поступово долучається до міжнародно-правового регулювання біоетичних проблем, формування національної біоетичної правової доктрини є одним з пріоритетних напрямків вітчизняної юриспруденції, оскільки на сучасному етапі людство зрозуміло, що справжній прогрес є неможливим без дотриманням моральних правил та норм і що Україна, як член ООН, ЮНЕСКО, ВООЗ та Ради Європи зобов’язана розробити національне законодавство, ратифікувати низку міжнародних договорів щодо захисту честі і гідності людини в сфері біології та медицини. Саме з такою метою в рамках Київського університету права було закладено НДЛ права біоетики та медичного права, яка діє на підставі наукової концепції «Право біоетики: правові проблеми захисту біологічної цілісності людини. Медичне право». Своєю метою НДЛ має також підготовку молодих науковців, випуску плеяди молодих вчених-юристів, фахівців в сфері права біоетики та медичного права. В межах лабораторної тематики затверджується тематика дисертаційних досліджень аспірантів та здобувачів КУП НАН України.


     

В рамках круглого столу провідними фахівцями НДІ інтелектуальної власності НАПрН Л.І. Работяговою, Н.Г. Медведевою, А.В. Міндрул, С.А. Петренком, Я.О. Іолкіним були висвітлені питання патентування методик лікування та лікарських препаратів, правові проблеми свободи доступу до медичних препаратів, питання судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності в сфері медицини та фармації та правові аспекти свободи вибору торговельних марок в сфері фармакології. Про етико-правові аспекти застосування та правової охорони в режимі авторського права технік нейролінгвістичного програмування особи доповідала О.Ю. Кашинцева, про співвідношення лікарської таємниці та прав інтелектуальної власності О.І. Мацегорін, про кримінальну відповідальність в сфері медицини А.С. Нерсесян.

     

Сучасна біоетика покликана вирішувати етичні питання, що стосуються медицини, наук про життя і пов’язаних з ними технологій. При цьому повинен враховуватися увесь комплекс соціальних, правових і екологічних аспектів. Світова наукова спільнота і міжнародні організації, такі як ЮНЕСКО, ВООЗ, ЮНЕП, Рада Європи надають велике значення цій проблемі, відносять її до пріоритетних.

Підготувала к.ю.н. О.Ю. Кашинцева

Відеорепортаж