Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Відбулося засідання навчально-методичної ради КУП НАН України

3 Жовтня, 2010

      1 жовтня 2010 року у Київському університеті права НАН України відбулося засідання навчально-методичної ради, основним завдання якої згідно з Положенням про навчально-методичну раду, яке розглянуто і схвалено вченою радою КУП НАН України 31 серпня 2010 року і затверджено ректором 27 вересня 2010 року, є планування та координація навчально-методичної роботи в університеті, контроль за її станом в навчальних підрозділах університету, розробка практичних рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення навчального процесу та його методичного забезпечення.
      
На перше засідання було винесено такі питання: затвердження складу навчально-методичної ради та плану її роботи на 2010/2011 н.р.; про запровадження семестрових форм контролю (заліків, екзаменів) у вигляді тестових завдань; про запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (далі – КМСОНП) з ІІ семестру 2010/2011 н.р. на І, ІІ курсах КУП НАН України; про обговорення та затвердження загальних методичних вказівок та вимог щодо підготовки магістерських (дипломних) робіт; про індивідуальні графіки відвідування занять студентами денної форми навчання і затвердження навчально-методичних матеріалів.


      У синьому атріумі забралися члени навчально-методичної ради та науково-педагогічні працівники. До присутніх звернувся ректор КУП НАН України Бошицький Ю.Л., який наголосив на тому, що навчально-методична рада університету працює згідно з планом роботи, який розробляється на навчальний рік на підставі пропозицій кафедр та структурних підрозділів. Засідання ради планується проводити один раз в два місяці Робота навчально-методичної ради проводиться у формі засідань, на яких розглядаються питання, що належать до її компетенції, а також шляхом організації роботи груп (комісій) для аналізу та вироблення рекомендацій щодо вирішення конкретних питань, які розглядає навчально-методична рада університету. До компетенції навчально-методичної ради відповідно до положення належать: розгляд робочих програм з навчальних дисциплін та інших навчально-методичних матеріалів і вирішення питання щодо рекомендації їх до друку; розробка пропозицій щодо організації графіка навчального процесу в університеті; розробка та запровадження нових концепцій навчання, у тому числі кредитно-модульної системи організації навчального процесу; розробка рекомендацій щодо форм і методів поточного модульного та підсумкового контролю знань студентів тощо. У своїй промові ректор акцентував увагу на тому, що з метою подальшого вдосконалення організації навчального процесу та методичного забезпечення, необхідно змінити структуру екзаменаційних білетів для семестрового контролю, слід відійти від практики формування лише теоретичних питань, потрібно поєднати теоретичні завдання з вирішенням практичних ситуацій.
      Присутні обрали склад навчально-методичної ради, до якої увійшли: ректор; проректори з навчально-методичної, наукової, гуманітарної освіти і виховної роботи; завідувачі відділень міжнародного права, довузівської підготовки, перепідготовки, дистанційного навчання; завідувачі кафедр, завідувач навчальної частини. Далі члени навчально-методичної ради обговорили і затвердили план роботи ради на навчальний рік, внісши в нього пропозиції і зауваження, висловлені під час обговорення.

      

Проректор з навчально-методичної роботи Глух М.В. виступила з доповіддю про впровадження в КУП НАН України з ІІ семестру 2010/2011 н.р. КМСОНП. Доповідь викликала жваву дискусію серед присутніх. Так, доцент кафедри міжнародного права і порівняльного правознавства Кузьменко А.М. наголосив, що КМСОНП передбачає збільшення навантаження на науково-педагогічних працівників, тому потрібно при розробці Положення про рейтингову систему оцінювання набутих студентом знань та вмінь у Київському університеті права НАН України слід чітко визначити види робіт студента і кількість балів, які він може отримати під час навчальних занять, а також передбачити обов’язковість складання екзамену (заліку).


      

Проректор з наукової роботи Чернецька О.В. представила на розгляд ради загальні методичні вказівки та вимоги щодо підготовки магістерських (дипломних) робіт. Нею була акцентована увага на пропозиціях кафедр, які були внесені в процесі обговорення. Під час дискусії рада ухвалила рішення про рекомендацію до затвердження представленої методичної розробки з урахуванням доповнень.


      

Наприкінці ректор Бошицький Ю.Л. підвів підсумок засідання, представивши проект рішення ради, який був прийнятий за основу і затверджений з урахуванням висловлених пропозицій.


Рішення навчально-методичної ради