Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Система дистанційного навчання

Система дистанційного навчання Київського університету права Національної академії наук України створена з метою забезпечення впровадження і розвитку дистанційного навчання на основі сучасних інформаційних технологій за основними напрямами підготовки в КУП НАНУ.

Основними завданнями системи дистанційного навчання є:

 • побудова цілісної системи дистанційного навчання КУП НАНУ, її адміністрування та супровід;
 • надання інформаційно-консультаційних послуг по дистанційному навчанню співробітникам та студентам КУП НАНУ, підготовка тьюторів і розробників електронних навчальних курсів;
 • вивчення та впровадження позитивного вітчизняного та світового досвіду використання технологій дистанційного навчання, а також інновацій у сфері програмного та апаратного забезпечення дистанційного навчання;
 • забезпечення співпраці КУП НАНУ з національними та міжнародними освітніми закладами та іншими учасниками ринку дистанційного навчання.

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА В КУП НАНУ САМЕ ДЛЯ ВАС!

Система дистанційного навчання КУП НАНУ надає можливість отримати юридичну освіту дистанційно, фактично «не виходячи з дому» за допомогою персонального комп’ютера через всесвітню мережу Іnternet під керівництвом досвідчених викладачів. Вам не потрібно щоденно відвідувати заняття і конспектувати лекції. Повні електронні конспекти лекцій наших викладачів Ви маєте можливість отримати в готовому електронному вигляді на екрані вашого комп’ютера.

 1. ЩО ТАКЕ ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ?

Назва “дистанційне навчання” говорить сама за себе – це навчання на відстані. Навчальний процес організований в спеціально створеному навчальному середовищі за допомогою використання сучасних інформаційно-комунікативних технології. Система дистанційного навчання дозволяє отримати освіту за допомогою власного персонального комп’ютера і виходу в мережу Інтернет.

Cт. 49 Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р.: “Основними формами здобуття вищої освіти є: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева); дуальна”.

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні, затверджена Постановою Міністерства освіти і науки України від 20.12.2000 р.: “Дистанційна освіта – це форма навчання, рівноцінна з очною, вечірньою, заочною та екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями дистанційного навчання”.

Положення про дистанційне навчання, затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 р.: “Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій”.

Положення про дистанційне навчання, затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 р.: “Дистанційна форма навчання – це форма організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання та передбачає можливість отримання випускниками документів державного зразка про відповідний освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень”.

 1. ХАРАКТЕРНІ РИСИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
 • Гнучкість: учні, студенти, слухачі, що одержують дистанційну освіту, в основному не відвідують регулярних занять, а навчаються у зручний для себе час та у зручному місці. Незначна за часом та обсягом частина навчального процесу дистанційної освіти може здійснюватись за очною формою (складання іспитів, практичні, лабораторні роботи тощо). Кількісні та змістовні показники цієї частини залежать від напрямку підготовки (спеціальності) та етапу розвитку дистанційної освіти.
 • Модульність: в основу програми дистанційної освіти покладається модульний принцип; кожний окремий курс створює цілісне уявлення про окрему предметну область, що дозволяє з набору незалежних курсів-модулів сформувати навчальну програму, що відповідає індивідуальним чи груповим потребам.
 • Паралельність: навчання здійснюється одночасно з професійною діяльністю (або з навчанням за іншим напрямком), тобто без відриву від виробництва або іншого виду діяльності.
 • Велика аудиторія: одночасне звернення до багатьох джерел навчальної інформації великої кількості учнів, студентів та слухачів, спілкування за допомогою телекомунікаційного зв’язку студентів між собою та з викладачами.
 • Економічність: ефективне використання навчальних площ та технічних засобів, концентроване і уніфіковане представлення інформації, використання і розвиток комп’ютерного моделювання повинні призвести до зниження витрат на підготовку фахівців.
 • Технологічність: використання в навчальному процесі нових досягнень інформаційних технологій, які сприяють входженню людини у світовий інформаційний простір.
 • Соціальна рівність: рівні можливості одержання освіти незалежно від місця проживання, стану здоров’я і соціального статусу.
 • Інтернаціональність: можливість одержати освіту у навчальних закладах іноземних держав, не виїжджаючи зі своєї країни та надавати освітні послуги іноземним громадянам і співвітчизникам, що проживають за кордоном.
 • Нова роль викладача: дистанційна освіта розширює і оновлює роль викладача, робить його наставником-консультантом, який повинен координувати пізнавальний процес, постійно удосконалювати ті курси, які він викладає, підвищувати творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень та інновацій.
 • Позитивний вплив на студента: підвищення творчого та інтелектуального потенціалу людини, що одержує дистанційну освіту, за рахунок самоорганізації, прагнення до знань, використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, вміння самостійно приймати відповідальні рішення.
 • Якість: якість дистанційної освіти не поступається якості очної форми навчання, оскільки для підготовки дидактичних засобів залучається найкращий професорсько-викладацький склад і використовуються найсучасніші навчально-методичні матеріали; передбачається введення спеціалізованого контролю якості дистанційної освіти на відповідність її освітнім стандартам.
 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти; за програмами підготовки громадян до вступу у навчальні заклади, підготовки іноземців та підвищення кваліфікації працівників.

Завданням дистанційного навчання є забезпечення громадянам можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти та професійної кваліфікації, підвищення кваліфікації незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання відповідно до їх здібностей.

 1. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Суттєвою перевагою дистанційного навчання є можливість реалізувати доступ до всіх рівнів освіти всіх тих, хто не має змоги навчатись у вищих навчальних закладах за традиційними формами внаслідок тих чи інших причин:
брак часу. Дистанційне навчання звільняє від необхідності ходити в навчальний заклад в визначений розкладом час. Студенти самі визначають, коли і скільки необхідно виділити часу на навчання. Дистанційне навчання забезпечує можливість вчитися тоді, коли Вам це зручно, в тому темпі і в такі терміни, які ви вибираєте самі;
професійна або інша зайнятість. Дистанційне навчання дає можливість отримати освіту всім тим, хто велику частину дня зайнятий на роботі, з дітьми або з сім’єю. Отримувати освіту можна паралельно з побудовою кар’єри і не ризикуючи втратити хорошу роботу або будучи в відпустці по догляду за дитиною.
територіальна віддаленість від навчальних закладів. Дистанційне навчання – це можливість отримати освіту для тих, хто живе у віддалених регіонах країни або за кордоном. Дистанційна освіта дає унікальну можливість отримувати знання не виїжджаючи за межі своєї країни, області, міста.

 • фінансові можливості. Дистанційне навчання дає можливість студентам заощадити значні кошти порівняно з іншими формами навчання, отримавши при цьому цьому якісні знання та диплом про освіту державного зразка. Перш за все, це пояснюється тим, що основу освітнього процесу при дистанційному навчанні складає цілеспрямована і контрольована самостійна робота студента, який може навчатися в зручний для себе час, і в зручному для себе місці. Відповідно, навчальний заклад знижує витрати на оплату приміщень, комунальних послуг, на заробітну плату викладачам тощо.
 • фізичні можливості. Сучасні інформаційно-комунікативні технології, що використовуються в дистанційній освіті, дають можливість отримати освіту особам, які мають медичні обмеження для одержання освіти за традиційними формами, особам з особливими потребами.

Також, перевагами дистанційної освіти є те, що така форма навчання дає можливість підвищити якість освітніх послуг шляхом залучення до підготовки та проведення дистанційного навчання, створення навчальних Web-ресурсів висококваліфікованих викладачів, фахівців-практиків з різних галузей. Студенти дистанційної форми навчання отримують повні електронні конспекти лекцій за програмою денної форми навчання.

Дистанційне інтернет-навчання сприятливо позначається і на особовому розвитку, підвищуючи рівень самоорганізації і відповідальності, удосконалюючи рівень комп’ютерної грамотності.

До недоліків дистанційного навчання, перш за все, можна віднести проблему ідентифікації студента – перевірити, хто складає іспит, поки неможливо. З метою виправити цей недолік в навчальний процес обов’язково включається очна сесія, в ході якої студенти складають обов’язкові очні іспити, пред’являючи документ, підтверджуючий особу того, що здає іспит.

Крім того, додатковими вимогами до студентів, які вступають на дистанційну форму навчання, є наявність персональної комп’ютерної техніки, доступу до мережі Internet з достатньою пропускною спроможністю, базові навички користування сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями (Windows, MS Office, електронна пошта, особистий e-mail).

 1. ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ПРОЦЕС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ?

Після зарахування до КУП НАНУ Ви укладаєте договір з університетом про навчання. Після підписання договору та реєстрації у базі даних КУП НАНУ, Ви отримуєте “login” та “password” для доступу до системи дистанційного навчання КУП НАНУ. Ви починаєте заняття у відповідності з індивідуальним навчальним планом.

Студенти отримують доступ до повних електронних конспектів лекцій з навчальних дисциплін, розміщених в системі дистанційного навчання КУП НАНУ, в обсязі передбаченому для денної форми навчання. Вам не потрібно щоденно відвідувати заняття і конспектувати лекції. Ознайомлюватися з повними електронними конспектами лекцій наших викладачів Ви можете вдома, на роботі або Інтернет-кафе.

Всі навчальні дисципліни закріплені за кафедрами юридичного факультету та факультету міжнародних відносин КУП НАНУ. Кафедрами призначаються викладачі-тьютори з кожної навчальною дисципліни, які зобов’язані підтримувати актуальність електронних навчальних матеріалів, наповнювати його новою інформацією. Викладачі-тьютори супроводжують навчальний процес, перевіряють завдання, спілкуються з студентами, зокрема, за допомогою таких елементів дистанційних технологій як форум, чат тощо.

Незначна за часом та обсягом частина навчального процесу дистанційної освіти здійснюється за очною формою (складання іспитів, захист курсових робіт тощо). Кількісні та змістовні показники цієї частини залежать від напрямку підготовки (спеціальності) та етапу розвитку дистанційної освіти.

 1. СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ, НА ЯКІ ОРІЄНТУЄТЬСЯ СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Дистанційне навчання орієнтується на наступні соціальні групи:

 • особи, які готуються до вступу у вищі навчальні заклади;
 • особи, які не мають можливості одержати високоякісні освітні послуги в традиційній системі освіти із-за професійної зайнятості;
 • особи, які не мають можливості навчатися в традиційній системі освіти із-за географічної віддаленості від навчальних закладів;
 • особи, які за сімейними обставинами (декретна відпустка тощо) не можуть навчатися в традиційній системі освіти;
 • особи з особливими потребами, які мають медичні обмеження для навчання у вищих навчальних закладах за традиційними формами;
 • військовослужбовці строкової служби Збройних Сил України, МВС України та прикордонних військ України;
 • керівники державних органів управління різних рівнів;
 • студенти, які бажають одержати другу паралельну освіту;
 • безробітні, які бажають отримати освіту;
 • особи, які бажають одержати післядипломну освіту;
 • громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном;
 • українськомовні громадяни зарубіжних країн.
 1. ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У КУП НАНУ

Державною національною програмою “Освіта. Україна XXI століття” передбачено забезпечення розвитку освіти на основі нових прогресивних концепцій, запровадження у навчальний процес ефективних педагогічних технологій та науково-методичних досягнень, створення нової системи інформаційного забезпечення освіти, входження  України  у трансконтинентальну систему комп’ютерної інформації. Дистанційна освіта є найбільш перспективною формою навчання з використанням сучасних інформаційно-комунікативних технологій та технічних засобів. Технології дистанційного навчання можна використовувати як в усіх формах навчання (денна (очна), вечірня, заочна, екстернатна), так і в усіх типах навчання (перша освіта, друга освіта, перепідготовка та перекваліфікація кадрів, довузівська підготовка, семінари, тренінги тощо).

Забезпечуючи свободу вибору місця, часу та темпу навчання за допомогою сучасних інформаційно-комунікативних технологій, дистанційне навчання надає можливість отримати повноцінну освіту та диплом державного зразка про відповідний освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень особам, які не можуть поєднувати навчання за традиційними формами з роботою або проживають у глибинці. Особливу роль дистанційне навчання відіграє для надання освіти особам із обмеженими можливостями, військовослужбовцям термінової служби тощо.

Дистанційна освіта у КУП НАНУ започаткована ще у грудні 2004 р., а підготовка до впровадження новітніх методів навчання розпочалася ще 2003 р. Кількість наших студентів постійно зростає: з 51 студента – у 2005-му році до 130 студентів у 2013 році, а в 2013 році відбувся вже дев’ятий випуск Центру дистанційного навчання Київського університету права НАНУ.

У далекому 2003 р. дистанційна освіта важко усвідомлювалась в уяві як професорсько-викладацького складу університету, так і студентів. Наші пошуки нових, сучасних, досконалих, ефективних форм дистанційного навчання пройшли багато стадій. Спочатку матеріали надсилались електронною поштою, потім використовували програму компанії Microsoft Class Server. З другого семестру 2008 –2009 навчального року Центр перейшов на нову платформу дистанційного навчання Moodle, що дозволяє будь-якому студентові за допомогою інтернет-комунікацій досконало оволодіти навчальним матеріалом через забезпечення доступу до численних навчальних електронних ресурсів та контролю за їх засвоєнням.

Сьогодні система електронного навчання КУП НАНУ, встановлена на нашому сервері, дозволяє ефективно вирішувати завдання дистанційної освіти, про що свідчить і якість дипломів наших випускників. Усі наші випускники (серед яких – народні депутати, міністри та їх заступники, мери великих та малих міст та містечок, судді, нотаріуси, працівники правоохоронних органів, підприємці, домогосподарки, а також інваліди, для яких це чи не єдина можливість отримати бажану спеціальність), належно склали державні іспити. Зі слів Голови Державної екзаменаційної комісії, порівняно із заочниками вони були краще підготовлені до обраної спеціальності, кваліфіковано орієнтувалися у законодавстві. Вони довели, що дистанційна форма навчання має майбутнє як у Київському університеті права Національної академії наук України, так і в Україні в цілому.

Загальна інформація про вступ на дистанційну форму навчання

Назва “дистанційне навчання” говорить сама за себе – це навчання на відстані. Дистанційна освіта є інноваційною формою організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, рівноцінна з традиційними формами навчання (денною (очною), вечірньою, заочною, екстернатом), що відбувається за опосередкованої (на відстані) взаємодії територіально віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціально створеному навчальному середовищі. Система дистанційного навчання КУП НАНУ реалізована на одній з найбільш популярних систем електронного навчання серед навчальних закладів світу Moodle.

Сучасні технології дистанційного навчання, що використовує КУП НАНУ, дозволяють з’єднати разом в процесі навчання територіально віддалених студентів, викладачів і навчальний матеріал та надають можливість отримати вищу юридичну освіту та диплом державного зразка за допомогою персонального комп’ютера через всесвітню мережу Internet.

Перевагами дистанційного навчання є

 • вільний графік навчання – основу освітнього процесу при дистанційному навчанні складає цілеспрямована і контрольована самостійна робота студента, який може навчатися в зручний для себе час, і в зручному для себе місці;
 • підвищення якості освітніх послуг шляхом залучення до створення навчальних Web-ресурсів висококваліфікованих викладачів, фахівців-практиків з різних галузей. Студенти отримують доступ до повних електронних конспектів лекцій за програмою денної форми навчання;
 • зменшення вартості навчання за рахунок зменшення витрат навчального закладу на організацію навчального процесу та зменшення витрат самих студентів на проїзд до місця навчання, проживання в гуртожитку тощо.

Вступ на навчання за дистанційною формою регулюють Правила прийому до Київського університету права НАН України на відповідний рік. Додатковими вимогами до студентів, які вступають до КУП НАНУ на дистанційну форму навчання, є наявність персональної комп’ютерної техніки, доступ до мережі Internet, базові навички користування сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями (Windows, MS Office, електронна пошта, особистий e-mail).

Як відбувається процес дистанційного навчання? Навчальний процес організований в спеціально створеній системі дистанційного навчання за допомогою використання сучасних інформаційно-комунікативних технології. Основу освітнього процесу при дистанційному навчанні складає цілеспрямована і контрольована самостійна робота студента, який може навчатися в зручний для себе час, і в зручному для себе місці.

Після зарахування до КУП НАНУ Ви отримуєте “login” та “password” для доступу до системи дистанційного навчання КУП НАНУ та починаєте заняття у відповідності з індивідуальним навчальним планом.

За кожною навчальною дисципліною закріплені викладачі-тьютори, які супроводжують навчальний процес, перевіряють завдання, спілкуються з студентами, зокрема, за допомогою таких елементів дистанційних технологій як форум, чат тощо.

Незначна за часом та обсягом частина навчального процесу дистанційної освіти здійснюється за очною формою (складання іспитів, захист курсових робіт тощо).

Адреса системи дистанційного навчання

01030, м. Київ, вул. А. Доброхотова 7-а, каб. 107а
станції метро Житомирська; Академмістечко

тел./факс (044) 235-63-65
моб.тел. (067) 386-88-01

Email: cdn@kul.kiev.ua