Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Кафедра загальнотеоретичних правових та гуманітарних дисциплін

Загальна інформація про кафедру: 

Кафедра загальнотеоретичних правових дисциплін створена наказом ректора, академіком НАН України Ю.С. Шемшученко за № 40-к від 30 травня 2002 року.

Кафедру загальнотеоретичних правових та гуманітарних дисциплін створено шляхом обʼєднання кафедри загальнотеоретичних правових дисциплін з кафедрою гуманітарних дисциплін у 2022 році.

Головний вектор діяльності кафедри загальнотеоретичних правових та гуманітарних дисциплін  визначається загальним спрямуванням вітчизняної вищої школи на входження в загальноєвропейський і світовий освітній простір, гармонізацію національних і міжнародних стандартів вищої освіти в контексті Болонського процесу та кредитно-трансферної системи навчання. Високий авторитет  кафедри забезпечують інноваційні форми та технології навчання, які сприяють адаптації освітнього процесу до сучасних вимог і соціальних запитів ринку праці. Серед апробованих на кафедрі необхідно назвати: особистісно орієнтовані, інтеграційні, тренінгові, професійно-ділові ігрові технології та ін. Їх освоєння та втілення у навчальний процес є концептуальним завданням кафедральної роботи. Традиційним стало на кафедрі проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні та правові пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії».

Вона відбувається уже 10 років поспіль в час збурень і потрясінь, в час глобальної перебудови світу, ознаками якої стали глибокі соціальні контрасти, гіпертрофований розвиток психології споживання, девальвація багатьох життєвих цінностей, моральний нігілізм. Безумовно конференція стала своєрідною платформою для консолідації суспільства та каталізатором нових ідей у сфері гуманітаристики, адже наукова дискусія, започаткована кафедрою гуманітарних дисциплін Рівненського інституту Київського університету права, знайшла належний резонанс у гуманітарному просторі не тільки Рівненщини, а й усієї України.

Під егідою кафедри загальнотеоретичних правових та гуманітарних дисциплін діє лекторій, що передбачає проведення лекцій, майстер-класів, під час яких відомі дослідники в галузі юриспруденції та гуманітарних наук демонструють новий підхід до філософії навчання. У рамках співпраці з кафедрою філософії та культорології Національного університету водного господарства та природокористування кафедра ЗТПГД стала співорганізатором ще однієї Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Людина у світі духовної культури», у якій беруть участь студенти провідних вишів України. Спільні наукові заходи також проводяться із кафедрою політології Рівненського державного гуманітарного університету.

Важливим елементом науково-дослідної роботи на кафедрі, яка є невід’ємною складовою роботи ЗВО, стали студентські наукові читання на тему: «Особливості юридичної терміносистеми у англійській, французькій та німецькій мовах». Ця робота сприяє формуванню творчої особистості майбутнього фахівця, оскільки дозволяє оволодіти методологією раціонального та ефективного засвоєння та використання знань, науково обґрунтовувати результати власної праці.

 

 • Українець
  Стефанія Ярославівна

  Завідувач кафедри загальнотеоретичних правових і гуманітарних дисциплін Рівненського інституту Київського університету права НАН України
  кандидат філософських наук

  Читати далі

 • Смолій Ірина Петрівна

  Старший викладач кафедри загальнотеоретичних правових і гуманітарних дисциплін Рівненського інституту Київського університету права НАН України

  Читати далі
 • Дикун
  Ганна Петрівна

  Старший викладач кафедри загальнотеоретичних правових та гуманітарних дисциплін

  Читати далі
 • Грицюк
  Анна Романівна

  Старший викладач

  Читати далі
 • Сальчук
  Оксана Анатоліївна

  Старший викладач кафедри загальнотеоретичних правових та гуманітарних дисциплін

  Читати далі
 1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням).
 2. Теорія держави і права.
 3. Українська мова (за професійним спрямуванням).
 4. Філософія.
 5. Історія вчень про державу і право.
 6. Історія держави і права України.
 7. Юридична деонтологія.
 8. Історія української і зарубіжної культури.
 9. Логіка та критичне мислення.
 10. Психологія.
 11. Історія держави і права зарубіжних країн.
 12. Конституційне право України.
 13. Римське приватне право.
 14. Соціологія.
 15. Адміністративне право України.
 16. Цивільне право України (Загальна частина).
 17. Релігієзнавство.
 18. Риторика та ораторське мистецтво.
 19. Адміністративне судочинство.
 20. Діловодство у юридичні практиці.
 21. Цивільне право (Особлива частина).
 22. Земельне право України.
 23. Юридична конфліктологія.
 24. Договори у цивільному праві.