Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Рік 2001

 1. Батанов О.В. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні: Монографія.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001. – 260 с.
 2. Биков О.М. Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні: Монографія.- К.: Ін-т держави і права ім.Корецького НАН України, 2001. – 354 с.
 3. Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми). Харків: Право, 2001. – 264 с.
 4. Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. Вип. 12 — К., 2001. — 732 с.
 5. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи / За ред. Ю.С.Шемшученка: Монографія.- К.:Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 2001. – 656 с.
 6. Дмитрієв А.І. та ін. Міжнародне публічне право: Практикум / А.І.Дмитрієв, А.С.Мацко, В.І.Муравйов; Відп.ред.: Ю.С.Шемшученко, Л.В.Губерський.- К.:Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.
 7. Дмитрієв А.І. Вестфальський мир 1648 року і сучасне міжнародне право:Монографія.- К.: Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України; Київський університет права, 2001. – 426 с.
 8. Земельне право: Підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів / За ред. В.І Семчика і П.Ф.Кулинича.- К.:Видавничий дім “Ін Юре”, 2001. – 424 с.
 9. Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії і практики. До 10-ї річниці незалежності України.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001. – 356 с.
 10. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. — 400 с.
 11. Космічне право України: Збірник нац. і міжнар. правових актів. / Упоряд. : І.П. Андрушко, О.В. Бєглий; Відп. ред. Н.Р. Малишева та Ю.С. Шемшученко. — 3-тє вид., переробл. та допов. — К., Юрінком Інтер, 2001. — 352 с.
 12. Космічне законодавство країн світу: Тематичне зібрання (російською та англійською мовами).- Том 1. Загальні питання космічної діяльності. Державне регулювання / Відп. ред. Н.Р. Малишева, Ю.С. Шемшученко — К.: Атіка, 2001. — 448 с.
 13. Корж А.В. Юридичне документоведення: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти Міністерства внутрішніх справ України. — К.: Ін-т держави і права ім В.М.Корецького НАН України, 2001. — 168 с.
 14. Муніціпальне право України: Підручник / В.Ф. Погорілко, О.Ф.Фрицький, М.О.Баймуратов та ін.; За ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького.- К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.
 15. Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті (у двох книгах). Книга перша. Частина 1 / Авт. кол. Відп. редактори Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв. За редакцією Ю.С.Шемшученка. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський ун-т права, Національна академія внутрішніх справ України, 2001. — 512 с. (ч. І — С. 1—512;
  ч. ІІ — С. 513—1012).
 16. Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті (у двох книгах). Книга перша. Частина 2 / Авт. кол. Відп. редактори Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв. За редакцією Ю.С.Шемшученка. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський ун-т права, Національна академія внутрішніх справ України, 2001. — 500 с. (ч. І — С. 1—512;
  ч. ІІ — С. 513—1012).
 17. Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті (у двох книгах). Книга друга. Частина 3 / Авт. кол. Відп. редактори Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, за редакцією Ю.С.Шемшученка. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський ун-т права, Національна академія внутрішніх справ України, 2001. — 486 с. (3 ч. — С. 1—486; 4 ч. — С. 487—772).
 18. Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті (у двох книгах). Книга друга. Частина 4 / Авт. кол. Відп. редактори Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, за редакцією Ю.С.Шемшученка. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський ун-т права, Національна академія внутрішніх справ України, 2001. — 286 с. (3 ч. — С. 1—486; 4 ч. — С. 487—772).
 19. Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві. Монографія / Кол. авторів. Під ред. В.І. Семчика.— К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. — 216 с.
 20. Ю.І.Римаренко, Л.Є.Шкляр, C.Ю.Римаренко. Етнодержавознавство. Теоретико-методолотічні засади. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — 2001. — 264  с.
 21. Становлення і розвиток цивільних і трудових правовідносин у сучасній Україні: Монографія / Кол. авторів: Я.М.Шевченко, О.М.Молявко, Г.В.Єрьоменко та ін.; Кер. авт.колективу, наук.ред. Я.М.Шевченко. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. — 248 с.
 22. Тесленко М.В. Судебный конституционный контроль в Украине: Монография. Вступ. статья В.Ф. Погорилко. — К.: Ин-т государства и права им.  В.М.Корецкого НАН Украины, 2001. — 344 с.
 23. Цвєтков В.В., Горбатенко В.П. Демократія — Управління — Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства: Монографія. К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. — 248 с.
 24. Юридична енциклопедія. В 6 т. / Редкол.:Ю.С.Шемшученко (голова колегії) та ін. – К.: “Укр.енцикл.”, 2001. – Т. 3: К – М, 792 с.