Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Рік 2003

 1. Антологія української юридичної думки. В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 3: Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба / Упорядники: І. Б. Усенко, Т. І. Бондарук, О. О. Самойленко; відп. редактор І. Б. Усенко. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. — 584 с.
 2. Антологія української юридичної думки. В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 4: Конституційне (державне) право / Упорядники: В. Ф. Погорілко, О. В. Батанов, В. Л. Федоренко; відп. редактор В. Ф. Погорілко. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. — 600 с.
 3. Антологія української юридичної думки. В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 5: Поліцейське та адміністративне право / Упорядники: Ю. І. Римаренко, В. Б. Авер’янов, І. Б. Усенко; відп. редактори Ю. І. Римаренко, В. Б. Авер’янов. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. — 600 с.
 4. Антологія української юридичної думки. В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 6: Цивільне право / Упорядники: Я. М. Шевченко, І. Б. Усенко, Г. П. Тимченко, Т. І. Бондарук, С. Є. Морозова; відп. редактор Я. М. Шевченко. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. — 584 с.
 5. Батанов О. В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні: Монографія / За заг. ред. В. Ф. Погорілка. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 512 с.
 6. Вінник О. М. Публічні та приватні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення. Монографія.- К.: Атіка, 2003. – 352 с.
 7. Виборче право України. Навчальний посібник / За ред. В.Ф.Погорілка, М.І.Ставнійчук — К.: Парламентське вид-во, 2003. — 383с.
 8. ГОРА І.В., КОЛЕСНИК В.А. КРИМІНАЛІСТИКА: Посібник для підготовки до іспитів. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2003. – 146 с.
 9. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 19. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 640 с.
 10. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 20. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 568 с.
 11. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 21. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 704 с.
 12. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 22. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 728 с.
 13. Дмитрієв А.І., Шепель А.О. Порівняльне правознавство: Підручник / Відп. редактор В.Н.Денисов. — К., 2003. — 184 с.
 14. Дробуш І.В. Функції органів місцевого самоврядування в Україні: Монографія. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. — 244 с.
 15. Енциклопедія законодавства (матеріали до спецкурсу) С. І. Алаіс, С. В. Бобровник, Д. Д. Лилак та інш., за заг. ред. В. П. Самохвалова — К.: Український Центр духовної культури, 2003 — 228 с.
 16. Законодавство України: Проблеми та перспективи розвитку. – Вип.4. – К.:2003. – 124 c.
 17. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В. І. Семчика. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 676 c.
 18. Кваша О.О.Організатор злочину. Кримінально-правове та кримінологічне дослідження: Монографія. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, 2003. — 216 с. з ілюстр.
 19. Конституційне право України / За ред. чл.-кор. НАН України В.Ф. Погорілка. – 4-те видання. – К.: Наукова думка. – 2003. – 732 с.
 20. Кресіна І.О., Перегуда Є.В. Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми: Монографія. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. – 368 с.
 21. Кузнєцов В.І. Філософія права. Історія та сучасність: Навчальний посібник. — К.: ВД «Стилос»: ПІД «Фоліант», 2003. — 382 с.
 22. Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні: Монографія / Кол. авторів. За ред. В.І. Семчика. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 280 с.
 23. Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції в Україні: Монографія. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 208 с.
 24. Поляков Б. М. Закон Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом»: Научно-практический комментарий / Под общей редакцией Д. Н. Притыки. – К.: Концерн «Издательский Дом «Ін Юре», 2003. – 272 с.
 25. Поляков Б. М. Право несостоятельности (банкротства) в Украине. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 440 с.
 26. Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Вип. 14. — К., 2003. — 636 с.
 27. Пришва Н.Ю. Правові проблеми регулювання обов’язкових платежів. – К.: “ЕксОб”, 2003. – 280 с.
 28. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика / Відп. ред. В.Ф. Погорілко: Монографія. — К: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України: А.С.К., 2003. — 652 с.
 29. Савчук К.О. Міжнародно-правові погляди академіка В.Е. Грабаря: Монографія. – К, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. – 128 с.
 30. Систематизація законодавства України: проблеми та перспективи вдосконалення: Монографія. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. — 220 с.
 31. Фурса С. Я., Драгневіч Л. Ю., Фурса Є. І. Настільна книга нотаріуса: Сімейні відносини в нотаріальному процесі. — К.: Концерн «Видавничий Дім«Ін Юре», 2003. — 352 с.
 32. Хоменко І.В. Логіка. Навчальний посібник для студентів заочної форми навчання і студентів другої вищої освіти. — Київ: Видавництво Київського університету права, 2003. — 164 стор.
 33. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 1. Загальна частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 520 с.
 34. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 2. Особлива частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 408 с.
 35. Чепінога В. Г. Основи економічної теорії: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 456 с.
 36. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — К.: “Укр. енцикл.”, 2003. — Т. 5: П – С. — 736 c.: іл.