Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Рік 2004

 1. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова). — К.: Видавництво «Юридична думка», 2004. – 584 с.
 2. Антологія української юридичної думки. В 10 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 7: Кримінальне право. Кримінальний процес / Упорядники: О. М. Костенко, О. О. Кваша; відп. редактор О. М. Костенко. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2004. — 616 с.
 3. Антологія української юридичної думки. В 10 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 8: Міжнародне право / Упорядники: В. Н. Денисов, К. О. Савчук; відп. редактор В. Н. Денисов. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2004. — 568 с.
 4. Антологія української юридичної думки. В 10 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 9: Юридична наука радянської доби / Упорядники: В. Б. Авер’янов, О. М. Костенко, В. П. Нагребельний, В. Ф. Погорілко, К. О. Савчук, І. Б. Усенко, Г. П.Тимченко; відп. редактор В. П. Нагребельний. — К.; Видавничий Дім «Юридична книга», 2004. — 848 с.
 5. Артикуца Н. В. Мова права і юридична термінологія: Навчальний посібник.— 2-ге вид., змін, і доп. — К.: Стилос, 2004. — 277 с.
 6. Гора І. В., Іщенко А. В., Колесник В. А. Посіб. для підготов, до іспитів. / І. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. – 2-е вид., допов. та переробл. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2004. – 236 с.
 7. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 24. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 668 с.
 8. Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження. — К.: Видавництво «Юстініан» 2004. — 216 с.
 9. Законодавство України: Проблеми та перспективи розвитку. – Вип. 5. – К.: 2004. – 271 c.
 10. Короленко М.П. Кваліфікація умисних вбивств за обтяжуючих обставин. Монографія. — К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. — 172 с.
 11. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004. — 328 с.
 12. Нагребельний В.П.,Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Фінансове право України. Загальна частина: Навчальний посібник / За заг. ред. члена-кор. АПрН України В.П. Нагребельного. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 320 с.
 13. Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Вип. 15. — К., 2004 – 508 с.
 14. Правова держава. Спеціальний випуск / Упорядн. Н.М. Пархоменко, О.В. Кресін. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 412 с.
 15. Трудове право України: Академ. курс: Підруч. / А.Ю.Бабаскін, Ю.В.Баранюк, С.В.Дріжчана та ін.; За заг. ред. Н.М.Хуторян. — К.: Видавництво А.С.К., 2004. — 608 с.
 16. Фурса С. Я., Щербак С. В. Законодавство України про виконавче провадження: Науково-практичний коментар. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. — 976 с.
 17. Ірина Хоменко. Логіка: Підручник для виших навчальних закладів — К.: Абрис, 2004. – 256 с.
 18. Хорощак Н.В. Адміністративні стягнення за законодавством України: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 172 с.
 19. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 1. Загальна частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 520 с.
 20. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 2. Особлива частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 408 с.
 21. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — К.: “Укр. енцикл.”, 2004. — Т. 6: Т – Я. — 768 c.: іл.