Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Рік 2006

 1. Бошицький Ю.Л., Козлова О.О., Андрощук Г.О. Комерційні найменування: основні правові аспекти. Наук.-практ. вид. / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2006. – 216 с.
 2. Бусуйок Д.В. Обмеження прав на землю за законодавством України: Монографії. – К: Юридична думка, 2006.- 144 с.
 3. Василенко М.П. Вибрані твори у трьох томах. Т.1. Історичні праці/ М.П.Василенко; Відп. ред.: Ю.C. Шемшученко, І.Б. Усенко.- К: Юридична думка, 2006.- 608 с.
 4. Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України/ За ред. В.Н. Денисова.- К: Юстініан, 2006.- 672 с.
 5. Вступ до теорії правових систем: Монографія/ За заг. ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко.- К: Юридична думка, 2006.- 432 с.
 6. Держава і право: Збірник наукових праць: Юридичні і політичні науки. Вип. 31.- К: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006.-623 с.
 7. Законодавство України: Проблеми та перспективи розвитку: Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції м. Косів 27.01-2.02.2006 р. – Вип. 7. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2006. – 305 с.
 8. Муніципальне право зарубіжних країн: Навч. посіб.: У 2 ч. / [За заг. ред. проф. П.Ф. Мартиненка]. – Ч. 2 / М.О. Баймуратов, О.В. Батанов, В.М. Кампо, О.А. Музика. – К.: Знання України, 2006. – 120 с.
 9. Муніципальне право зарубіжних країн: Навч. посіб.: У 3 ч. / [За заг. ред. проф.П.Ф. Мартиненка]. – К.: Знання України, 2005-2006. – Ч. 3 / Авт. й упоряд.: В.Ю. Барвіцький, О.В. Батанов. — 2006. — 284 с.
 10. Муніципальне право України: Підручник/ Кол. авт.; За ред. В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.
 11. Погорілко В.Ф. Конституційне право України: Академічний курс: Підручник: У2 т. Т.1/ В.Ф.Погорілко, В.Л.Федоренко; Погорілка В.Ф.- К: Юридична думка, 2006.- 544 с.
 12. Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: 3б. наук, статей / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; ТОВ “Видавництво “Юридична думка”,2006. – 638 с.
 13. Правовий звичай як джерело українського права ( ІХ-ХІХст.)/ За ред. І.Б. Усенка.- К: Наукова думка, 2006.- 280 с.
 14. Теорія держави і права: Академічний курс: Підручник/ За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Онищенко.- К: Юрінком Інтер, 2006.- 688 с.
 15. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Адвокат у цивільному процесі: Науково-практичний посібник.-КНТ,2006.-448 с.
 16. Фурса С.Я. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 т. Т.1/ С.Я.Фурса, Є.І.Фурса, С.В.Щербак; За заг ред. С.Я. Фурси.- К: КНТ, 2006.- 912 с.
 17. Фурса С.Я. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 т. Т.2/ С.Я.Фурса, Є.І.Фурса, С.В.Щербак; За заг ред. С.Я. Фурси.- К: КНТ, 2006.- 800 с.
 18. Цивільне право України: Академічний курс: У2-х т.: Підручник. Т.1. Загальна частина/ За заг. ред. Я.М. Шевченко.- Вид.2-ге, доп. і перероб. – т.1. – К: Ін Юре, 2006.- 696 с.
 19. Цивільне право України: Академічний курс: У2-х т.: Підручник. Т.2. Особлива частина/ За заг. ред. Я.М. Шевченко.- Вид.2-ге, доп. і перероб. т.2. – К: Ін Юре, 2006.- 520 с.
 20. Чечі, Дьордь. Охорона інтелектуальної власності в Угорському праві: Монографія / За заг. ред. і в пер. Ю. Л. Бошицького.- К.: Логос, 2006.- 184 с. – Бібліогр.: с. 173-176.