Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Рік 2008

 1. Андреєвський В.В. Організація діяльності адвакатури: курс лекцій.-К.:НАН України. Київський університет права.-2008.-94с.
 2. Андреєвський В.В. Теорія судового захисту в крімінальних справах:курс лекцій.-К.:НАН України. Київський університет права.-2008.-108с.
 3. Батанов О.В. Муніципальне право України: Підручник.-Х.Одісей, 2008.- 527с.
 4. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки.Випуск 39. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2008. -760 с.
 5. Екологічне право України: Академічний курс: Підрічник. – 2-ге вид./ За заг.ред. Ю.С. Шемшученка. -К.: Юридична думка, 2008.-719с.
 6. Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції):навч. посібник/ За ред. О.В. Зайчука, Н.М.Оніщенко.- К.: Юрінком Інтер, 2008
 7. Інвестиційна діяльність у сільскому господарстві: правові питання:монографія/ Кол. авторів.за ред. В.І. Семчика. -К.:Юридична думка, 2008.- 252с.
 8. Конституційне право України: Академічний курс: підручник: У 2тт. Т.2/ За ред. Ю.С.Шемшеченка. -К: Юридична думка, 2008. – 800с.
 9. Костенко О.М. Проблеми №1 сучасної цивілізації (в українському контексті): монографія/ О.М.Костенко.- Черкаси:СУЕМ,2008.— 112 с.
 10. 10.Оніщенко Н.М. Сприйняття права в умовах демократичного розвитку: проблеми, реалії, перспективи: Монографія/Н.М.Оніщенко; Відп. ред. академік НАН України Ю.С. Шемшученко.- К.: Юридична думка, 2008.- 320с.
 11. Правова держава. Випуск 19. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2008. – 544 с.
 12. Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика): Науково-практичний посібник/ За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Я. Фурси. -К.: Фурса С.Я.:КНТ, 2008. -1088с.
 13. Семчик В.І. Земельне право України: Академічний курс:підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. /В.І.Семчик, П.Ф.Кулинич, М.В.Шульга. -К.: Ін Юре,2008.-600с.
 14. Екологічне право України: Академічний курс: підручник/ За заг.ред.Ю.С.Шемшученка.- 2-ге вид.- К: Юридична думка, 2008.- 720 с.- ISBN 966-8602-56-6.
 15. Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції): навч.посібникЇ За ред. О.В.Зайчука, Н.М.Оніщенко.- К.: Юрінком Інтер, 2008.- 400 с. ISBN 978-966-667-290-5.
 16. Інвестиційна діяльність у сільському господарстві: правові аспекти: монографія// кол.авт.: за заг ред.В.І.Семчика.-Київ:Юридична думка, 2008.- 252 с. – ISBN 9778-966-8602-60-3.
 17. Конституційне право України: Академічний курс: підручник: У2  т. Т.2/  За ред. Ю.С.Шемшученка.-  К: Юридична думка, 2008.- 800 с. – ISBN 966-8602-54-2.
 18. 18.Наукові читання присвячені пам”яті Володимира Михайловича Корецького: збірка наукових праць/ [редкол.: Ю.С.Шемшеченко, Ю.Л.Бошицький, А.С.Мацко, О.В.Чернецька];  НАН України, Київський університет права. – Київ: Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – 322 с. – ISBN 978-966-301-173-8.
 19. Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики: монографія: у 2 кн./ за заг.ред.Ю.С.Шемшученка. Кн.2. Принцип верховенства правау діяльностідержави та вдміністративному праві/  від.ред. В.Б.Авер”янов; НАН України, Інститут держави і прави ім. В.М.Корецького. – Київ: Конус-Ю, 2008.- 314 с. – ISBN 978-966-96961-5-1.
 20. Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика): науково-практичний посібник// за заг.ред. д.ю.н., проф.С.Я.Фурса; Центр правових досліджень Фурса.-К.; Фурса С.Я., КНТ, 2008.-1088 с. – (Процесуальні науки).- ISBN 978-966-8721-64-9
 21. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар// за заг. ред. к.ю.н., проф. С.Я.Фурса.- Київ: Фурса С.Я., КНТ, 2008.-2008.-1248 с.- (Цивілістіка) – ISBN 966-8721-58-6; 978-966-9721-76-2; 978-966-373-318-0.
 22. Теорія держави і права. Академічний курс: підручник/ за ред. О.В.Зайчук, Н.М.Онищенко.- Київ: Юрінком Інтер, 2008.- 688 с. – ISBN 978-966-667-296-7.
 23. Косенко В.М. Договір позички і договір позики/ В.М.Косенко;/ Косенко В.М.; Центр правових досліджень Фурси, – Київ: Видавець Фурса С.Я., 2008.- 52 с. -(Правовий всеобуч населення).- ISBN 978-966-8721-48-9$ 978-966-8721-2
 24. Костенко О.М. Проблеми № 1 сучасної цивілізації (в українському контексті): монографія/  О.М.Костенко, – Черкаси: СУЕМ, 2008.- 112 с.
 25. Оніщенко Н.М. Сприйняття права в умовах демократичного розвитку: проблеми, реалії, перспективи: Монографія/  Н.М.Оніщенко; Відп.ред.академік НАН України Ю.С.Шемшученко.- К.: Юридична думка, 2008.- 320 с.- ISBN 978-966-8602-61-0.
 26. Пальчук П.М. Правові засади ліцензування торгівельної діяльності в Україні: монографія/ П.М.Пальчук.-Київ: Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2008.- 224 с. ISBN 966-629-345-5.
 27. Поляков Б.М. Коментар судової практики Верховного Суду України у справах про банкрутство/ Б.М.Поляков: / Б.М.Поляков.-Київ, Логос, 2008.- 488 с. ISBN 978-966-171-058-9.
 28. Семчик В.М. Земельне право України: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч.закл./ В.І.Семчик, П.Ф.Кулинич, М.В.Шульга; МОН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. Київський університет права.-Київ: Ін Юре, 2008.- 600 с. – ISBN 978-966-313-400-0.
 29. Українчук О.О. Житло та субсидії/ О.О.Українчук О.О.: Центр правових досліджень Фурси.- Київ: Видавець Фурса С.Я., 2008.- 76 с. – ISBN 978-966-8721-48-9;  978-966-8721-50-2.
 30. Фурса С.Я. Житловий кодекс: науково-практичний коментар/ С.Я.Фурса, О.О.Кармаза, С.І.Фурса;/  С.Я.Фурса, О.О.Кармаза, Є.І.Фурса; за заг.ред.д.ю.н., проф. С.Я.Фурси; Центр правових  досліджень Фурси.- Київ: Видавець Фурса С.Я., Київ: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2008.- 1289 с. – (Цивілістика) – ISBN 978-966-8721-25-0; 978-8721-85-6; 978-966-373-478-0.
 31. Фурса С.Я. Закони України “Про  державну виконавчу службу”, “Про виконавче впровадження”, “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”: науково-практичний коментар/ С.Я.Фурса, С.В.Щербак;/ за заг.ред.к.ю.н. проф.С.Я.Фурси.- Київ: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2008.- 1172 с. – (Процесуальні науки).- ISBN 978-8721-37-3; 978-966-8721-17-5; 978-966-373-406-4.
 32. Чернецька О.В. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад за законодавством України: Монографія / О.В.Чернецька.- К.: “Скіф”, КНТ, 2008. – 144 с. -ISBN 978-966-8894-40-4.