Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Рік 2010

 1. 1.Дідич Т.О. Нормопроектування: питання теорії та методології: Монографія./Київський університет права НАН України – К.: Вид-во Європейського університету, 2010.-160с.  ISBN 978-301-159-5
 2. Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір : Зб.наук.праць IV Міжнар.наук.-практ.конф./  Київський університет права НАН України; Редкол:
  Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г., Чернецька О.В. Левківська Г.П., Ващук О.М.- К.:Вид-во Європейського університету, 2010.-308 с. ISBN 978-966-301-168
 3. Наукові читання, присвячені пам”яті В.М.Корецького. збірник наукових праць. До 15-річчя Київського університету права. Вип. 3 – /[Редколегія: Ю.С.Шемшученко, Ю.Л.Бошицький, А.С.Мацко, О.В.Чернецька]  К.:Вид-во Європейського ун-ту 2010. -458с. ISBN 966-96309-7-54.
 4. Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні .Матеріали науково-практичної конференції.29 квітня-1 травня 2010 – /Редколегія:Ю.С.Шемшученко, Ю.Л.Бошицький, С.В.Бобровнік, О.В.Чернецька, О.І.Мацегорін, А.С.Мацко, З.А.Тростюк, С.І.Юшина  К.:Вид-во Європейського ун-ту, 2010.- 500с ISBN 978-966-301-169-1
 5. Мала енциклопедія теорії держави і права  / За заг.ред. Ю.Л.Бошицького. – К.:Вид-во Європейського ун-ту, 2010.- 368с /Редакційна колегія С.В.Бобровнік, О.Г.Варич, Т.О.Дідич, В.В.Демічева, О.М.Мельник, Н.М.Оніщенко, Т.І.Тарахоніч, О.І.Чаплюк, А.П.Чернега ISBN 978-966-301-167-7
 6. Ожоган А.В., Крепель В.І. Німецька мова для студентів юридичних факультетів.  – К.:Вид-во Європейського ун-ту, 2010.- 200с ISBN 978-966-301-182-0
 7. Правові засади інноваційного розвитку в сільскому господарстві України : Монографія /Кол.авторів; За ред.В.І.Семчика.- К.:Вид.”Юридична думка”, 2010. – 456 с.  ІSBN 978-966-8602-80-1
 8. Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку  : збірник матеріалів ХІ  Міжнародної науково-практичної конференції, 28 січня – 1 лютого 2010р.(Закарпаття, Міжгірський рн. с. Верхній Студений, база відпочинку «Едельвейс» Європейського університету) / редкол.: Ю.С. Шемшученко , Ю.Л. Бошицький [та ін.]. – К.:Вид-во Європейського ун-ту, 2010. – 614 с.
 9. Оніщук М.В. Референдна демократія: проблеми конституційної теорії та практики :монографія / М.В. Оніщук ; НАН України, Київський університет права. – К.:Вид-во Європейського ун-ту, 2010.-450 с.10.Юшина С.І. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності : навчальний  посібник (практикум) / С.І. Юшина ; Київський університет права НАН України. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2010. – 157 с.
 10. Ухаль А.М. Захист у кримінальній справі : навчальний посібник / А.М. Ухаль ; Київський університет права НАН України. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2010. – 111с.
 11. Копоть В.О. Правовий реалізм : монографія / Копоть Володимир Олегович ; НАН України Київський університет права. – К.: Задруга, 2010.- 186 с.
 12. Бусуйок. Правове регулювання виникнення, здійснення та припинення прав на землю  . Навч.посібник / За заг.редакцією П.Ф.Кулинича. К: НАН України Київський університет права –  Вид-во Європейського університету, 2010.- 185 с.  ISBN 978-966-301-189-9 
 13. Кравченко С.С. Юридична природа корпоративних прав: монографія / Київський університет права НАН України; Кравченко С.С. – К.; Видавництво Європейського університету, 2010. – 180 с.  ISBN 978-966-301-195-0
 14. Бошицький Ю.Л. Правоутворення в Україні: теоретико-методологічні та прикладні аспекти: монографія / за заг.ред.проф.Бошицького Ю.Л. ; Київський університет права НАН України. – К.: Вид-во Європейського ун-ту , 2010. – 592 с. ISBN 978-966-301-196-7
 15. Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір: Зб.наук.пр.V Міжнар. наук.-прак. конф. / Редкол. Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г., Чернецька О.В., Левківська Г.П., Ващук О.М. – К: Видавництво Європейського університету, 2010. – 270 с. ISBN 978-966-301-198-1
 16. Правова  охорона  винаходів і  корисних  моделей  в  Україні:  проблеми  теорії  та  практики:  Монографія/ За заг.ред. Ю.Л.Бошицький, Я.Г.Воронін – К.: Вид-во Європейського ун-ту. 2010. – 342 с. ISBN 978-966-301-199-8
 17. Сучасні проблеми правової системи України: збірник  матеріалів ІІ  Міжнародної  науково-практичної конференції НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю.С.,  Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та інш.] – Випуск 2. –  К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2010. -347с.  ISBN 978-966-301-190-5