Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Рік 2015

 1. Корецкий В.М. Избранные труды: Кн.3 / НАН Украины; Институт государства и права имени В.М. Корецкого; Киевский университет права; редкол.: Ю.С.Шемшученко, В.Н. Денисов, И.Б. Усенко и др.; Сост.: Е.В. Роминский (рук.кол.), К.А. Савчук, Е.И. Мельничук; примеч.: Е.В. Роминский. – К.: Изд-во «Юридична думка», 2015. – 488 с.
 2. Сучасні проблеми правової системи України: збірник матеріалів VI Міжнародної науково- практичної конференції / Редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька, М.О. Дей, С.І. Бевз. – К.: Видавництво Ліра-К, 2014. – 292 с.
 3. Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (6 жовтня 2014 p.); [редкол.: Бошицький Ю.Л., Френсіс Гарі., Міхал Швантнер., Шемшученко Ю. С, Чернецька О.В. та інш.]. – К.:, Видавництво Ліра-К, 2014.-312 с.
 4. Мала енциклопедія права інтелектуальної власності: 2-ге вид., випр. і доп. / за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та Р.Б. Шишки; уклад.: Ю.Л. Бошицький, В.В. Луць, Р.Б. Шишка. – Львів, Галицька видавнича спілка, 2015. – 216 с.
 5. Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх вирішення:до 125-річчя від дня народження Володимира Михайловича Корецького: збірник матеріалів конференції; 19 лютого 2015 року, м. Київ / упоряд. І.М. Проценко; за ред. Ю.С. Шемшученка, В.Н. Денисова.  – Львів:СПОЛОМ,2015. – 316 с.
 6. Міжнародно-правові проблеми сучасного торговельного мореплавства:збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 26 березня 2015 року.Вип. 3 / Київський ун-т права НАН України; Батумська державна морська академія . – К.:Ліра-К,2015. –148 с.
 7. Наукові читання, присвячені пам’яті Володимира Михайловича Корецького: збірник наукових праць. Вип. 8 / Національна академія наук України, Київський університет права. –К.: Вид-Ліра-К, 2015. – 604 с.
 8. Парламентаризм в Центрально-Східній Європі: історія, національні особливості, сучасні тенденції: збірник наукових праць / НАН України, Київський ун-т права; Інститут українознавства імені І. Крип’якевича. – К.:Ліра-К,2015. – 192 с.
 9. Регіональна політика і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграцій-них процесів: збірник наукових праць / за ред. Ю.С.Шемшученка, І.О. Кресіної. – К.: НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Київський університет права, 2015. – 216 с.
 10. Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики [Текст] : монографія / Київ. ун-т права НАНУ ; [за заг. ред. Ю. Л. Бошицького]. -Львів : СПОЛОМ, 2015. – 440 с.
 11. Ющик О. І., Бошицький Ю. Л., Риндюк В. І. Конституційні основи розвитку законодавства України : навч. посіб. — К.: Вид-во «Юридична думка», 2015. — 156 с.
 12. Сучасні актуальні проблеми права інтелектуальної власності в країнах Центрально-Східної Європи: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнського науково-методичного семінару (28 червня 2015 p.). [редкол.: Бошицький Ю. Л., Шишка Р. Б., Андрусів У. Б., Чернецька О. В.]. -Львів, «Галицька видавнича спілка», 2015. – 110 с.
 13. Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки,комунікативні та педагогічні стратегії: Матеріали V Всеукр. наук.- практ.конфер./ Редкол. Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В., Українець С.Я. – Рівне: РІКУП НАНУ, 2015 – 308 с.